Prosjektkontrakt for underleverandør

I. Graphiq Technologies AS («Graphiq») har utviklet en nettbasert plattform («Plattformen») for levering av et bredt spekter av design- og utviklings-tjenester til profesjonelle brukere («Kunden»). Plattformen er en interaktiv nettløsning hvor Kunden sammen med Graphiqs tilknyttede underleverandører («UL») kan definere og utvikle det produkt som Kunden ønsker.

II. Graphiq påtar seg ansvar for leveransen over Kunden, men engasjerer en eller flere av sine  tilknyttede underleverandører til å utføre vesentlige deler av arbeidet. Fra det tidspunkt Graphiq videreformidler et mulig oppdrag til UL, er det derfor UL som på vegne av Graphiq er ansvarlig for å definere oppdraget, bli enige om pris og andre vilkår, og levere tjenesten i samsvar med det som er avtalt. De avtaler som gjøres med Kunden vedrørende innholdet i og leveringen av enkeltoppdrag blir da både bindende mellom Kunden og Graphiq, og mellom Graphiq og UL. 

III. UL forplikter seg til å gi oppdrag som aksepteres fra Graphiq første prioritet, og behandle alle  Kunder profesjonelt og med en høy grad av service. UL plikter å opptre lojalt overfor Graphiq i relasjon til potensielle Kunder og andre brukere av Plattformen. Eventuelle henvendelser fra Graphiq og/eller potensielle Kunder skal besvares uten ugrunnet opphold. Tilbud og prisoverslag skal bygge på markedsmessige vilkår. 

IV. UL har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om både Graphiqs og Kundens  forretningsmessige forhold. Taushetsplikten omfatter også tekniske forhold, pris- og  tidsestimater og andre forhold av konkurransemessig betydning. Taushetsplikten gjelder også  for tilsvarende forhold UL blir kjent med hos potensielle Kunder og andre brukere av Plattformen. 

V. UL får gjennom Plattformen tilgang til Graphiqs nettverk og kundebase. UL forplikter seg til ikke å påta seg oppdrag fra Kunder som er brukere av plattformen eller tilknyttet disse, uten at det skjer via Graphiq. Forbudet gjelder frem til det tidspunkt som er senest av 12 måneder fra (i) utstedelse av denne erklæring eller (ii) overlevering av produkt i henhold til siste oppdrag. Dersom UL i løpet av denne perioden blir kontaktet av Kunder eller potensielle Kunder som er eller har vært tilknyttet Graphiq, skal UL umiddelbart varsle Graphiq om dette. Dersom UL påtar seg oppdrag i strid med de forpliktelser som følger av denne  erklæring, skal UL betale til Graphiq 50 % av oppdragets brutto omsetning, minimum kr.  50 000. 

VI. Graphiq forplikter seg ikke til å videreformidle oppdrag, og utvelgelsen av UL for det enkelte  oppdrag beror fullt og helt på Graphiqs skjønn. Samarbeidet med Graphiq innebærer ikke noe ansettelsesforhold, og gir ikke UL rettigheter av noe slag utover det som følger av den  enkelte oppdragsavtale. Graphiqs eventuelle erstatningsansvar overfor UL er begrenset til et  samlet beløp på NOK 10 000. 

VII. Ved eventuell markedsføring plikter UL å oppgi Graphiq som formidler av det aktuelle oppdraget.

VIII. Denne avtale regulerer avtaleforholdet mellom Graphiq som bestiller av ytelsen, og UL som  engasjeres til å utføre det enkelte oppdrag på vegne av Graphiq ovenfor Kunden. 

IX. UL forutsettes å gjennomføre sine arbeider i tett samarbeid med Kunden. UL har derfor et  vidtrekkende ansvar knyttet til produktet og arbeidsprosessen, og det stilles strenge krav til ULs opptreden overfor Kunden.

X. UL har kreativ frihet innenfor rammene av avtalen. Eventuelle instruksjoner fra Graphiq knyttet til utførelsen skal bedømmes etter reglene om endring. De avtaler som UL gjør med Kunden vedrørende innholdet i leveransen og leveringen av denne, blir bindende både mellom Kunde og Graphiq, og mellom Graphiq og UL. UL kan likevel ikke påberope seg slike avtaler dersom de er i strid med ULs forpliktelser ovenfor Graphiq for øvrig.

1. Levering av ytelsen

1.1 UL skal levere det produkt som er beskrevet i Project Proposal og eventuelle senere endringsavtaler der dette er omforent («Produktet»).

1.2 Arbeidet skal utføres rasjonelt og forsvarlig. UL skal dra omsorg for Graphiqs og Kundens interesser, opptre redelig og for øvrig utføre oppdraget i samsvar med god faglig standard. Dette omfatter blant annet:

1.2.1 Rådgi og veilede Kunden fortløpende under prosessen, og om eventuelle alternative løsninger og forslag

1.2.2 Bestrebe en fremdrift i samsvar med eventuelle milepæler

1.3 UL dekker alle direkte og indirekte kostnader knyttet til oppdraget, og besørger selv programvare og andre hjelpemidler som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

1.4 UL skal som en del av sin produksjon foreta rimelige undersøker av Kundens eventuelle leveranser og grunnlagsmateriale. Slike undersøkelser skal skje i god tid, og ved eventuelle feil, mangler eller uklarheter skal dette tas opp med kunden slik at forsinkelser unngås.

1.5 UL skal ferdigstille og overlevere Produktet til avtalt tid. UL plikter å varsle Graphiq dersom avtalt sluttfrist ikke overholdes.

2. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Partene plikter likevel å gi opplysning til den andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget.

3. Kundens rett til bruk av produktet mv.

3.1 Opphavsretten til designet/det grafiske uttrykk som utvikles av UL på vegne av Graphiq tilkommer Graphiq inntil det er overlevert Kunden i henhold til avtalen mellom Kunden og Graphiq.

3.2 Ved overlevering og betaling i henhold til avtalen mellom Kunden og Graphiq, overdras opphavsretten til designet/grafiske uttrykk i produktet til Kunden. Opphavsretten gir Kunden rett til å endre produktet og til å videre overdra opphavsretten.

3.3 UL beholder opphavsretten til egne verktøy og egen programvare med mindre annet er avtalt.

4. Endringer samt krav på tillegg i vederlag og tid

4.1 Kunden og Graphiq kan kreve endringer i Produktet. Endringsarbeidet må ikke være av en vesentlig annen art eller omfang enn det som opprinnelig var avtalt.

4.2 Partene kan kreve vederlagsjustering for arbeidet som endringen medfører. Vederlagsjusteringen skal avklares i Plattformen og nedfelles i Project Proposal utarbeidet av UL.

4.3 UL kan kreve fristforlengelse dersom endringen medfører et merarbeid, eller prosessen forsinkes som følge av andre forhold Graphiq har risikoen for.

4.4 UL er ansvarlig for å avklare et spørsmål om endring og konsekvenser for tid og vederlag ovenfor Kunden. Dersom UL vil kreve vederlagsjustering og/eller fristforlengelse, plikter UL å varsle, spesifisere og begrunne kravet ovenfor Graphiq og Kunden uten ugrunnet opphold. Dersom UL tilsidesetter varslingsplikten, bortfaller kravet.

4.5 Ved uenighet mellom UL og Kunden om endringsreglene avgjør Graphiq spørsmålet med bindende virkning for UL.

5. Avbestilling

Kunden kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje skriftlig. UL har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført. Ved avbestilling skal Graphiq varsles uten ugrunnet opphold.

6. Mislighold

6.1 Det foreligger mislighold når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes brudd på kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet.

6.2 Kunden og Graphiq kan kreve retting dersom dette kan skje uten å forvolde UL urimelig kostnad eller ulempe. UL kan kreve å få foreta retting dersom Kunden og Graphiq ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Retting skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble påberopt. Eventuelle rettearbeider skal utføres gjennom Plattformen.

6.3 En part har rett til å heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før hevning skjer, skal det gis rimelig frist til å rette på forholdet. Ved hevning har UL rett på vederlag for den delen av oppdraget som utført kontraktsmessig.

6.4 Graphiq taper retter til å påberope seg mangelen dersom han ikke varsler UL innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter at oppdraget er avsluttet.

6.5 En part kan kreve dekket påregnelig tap som følge av kontraktsbruddet. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til kontraktssummen slik denne fremgikk av Project Proposal på avtaletidspunktet.

7. Vederlag og oppgjør

7.1 Graphiq skal betale 70 % av kontraktssummen slik den fremgår av Project Proposal, justert forholdsmessig med 70 % for eventuelle endringsarbeider, til UL. Når ikke annet er avtalt skal ULs honorar beregnes etter markedsmessige timesatser.

7.2 Graphiq skal betale vederlaget til UL innen 30 dager etter at Produktet er overlevert til Kunden. Dersom arbeidet pågår over flere måneder kan UL likevel sende faktura for påløpt arbeid månedlig.

7.3 Ved mottak av eventuelle direkte betalinger fra Kunden, plikter UL uten ugrunnet opphold å overføre vederlaget i sin helhet til Graphiq. Eventuelle henvendelser vedrørende betaling skal videreformidles Graphiq. Faktura utstedes tidligst ved overlevering av Produktet.

7.4 Produktet er overlevert Kunden når det er oversendt ham. Når ikke annet er avtalt skal Produktet oversendes i et filformat som er vanlig for den typen tjeneste. Produktet oversendes normalt i Plattformen.

8. Tvist mv.

8.1 Tvister mellom partene søkes løst i minnelighet.

8.2 Tvister som ikke avgjøres i minnelighet skal behandles ved de ordinære domstolene. Norsk rett legges til grunn for tvisten.

*** 

Your cart
    Checkout