🇳🇴 Norsk versjon (English below), sist oppdatert: 16.02.2022

Prosjektkontrakt for underleverandør

I. Graphiq Technologies AS («Graphiq») har utviklet en nettbasert plattform («Plattformen») for levering av et bredt spekter av design- og utviklings-tjenester til profesjonelle brukere («Kunden»). Plattformen er en interaktiv nettløsning hvor Kunden sammen med Graphiqs tilknyttede underleverandører («UL») kan definere og utvikle det produkt som Kunden ønsker.

II. Graphiq påtar seg ansvar for leveransen over Kunden, men engasjerer en eller flere av sine  tilknyttede underleverandører til å utføre vesentlige deler av arbeidet. Fra det tidspunkt Graphiq videreformidler et mulig oppdrag til UL, er det derfor UL som på vegne av Graphiq er ansvarlig for å definere oppdraget, bli enige om pris og andre vilkår, og levere tjenesten i samsvar med det som er avtalt. De avtaler som gjøres med Kunden vedrørende innholdet i og leveringen av enkeltoppdrag blir da både bindende mellom Kunden og Graphiq, og mellom Graphiq og UL. 

III. UL forplikter seg til å gi oppdrag som aksepteres fra Graphiq første prioritet, og behandle alle  Kunder profesjonelt og med en høy grad av service. UL plikter å opptre lojalt overfor Graphiq i relasjon til potensielle Kunder og andre brukere av Plattformen. Eventuelle henvendelser fra Graphiq og/eller potensielle Kunder skal besvares uten ugrunnet opphold. Tilbud og prisoverslag skal bygge på markedsmessige vilkår. 

IV. UL har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om både Graphiqs og Kundens  forretningsmessige forhold. Taushetsplikten omfatter også tekniske forhold, pris- og  tidsestimater og andre forhold av konkurransemessig betydning. Taushetsplikten gjelder også  for tilsvarende forhold UL blir kjent med hos potensielle Kunder og andre brukere av Plattformen. 

V. UL får gjennom Plattformen tilgang til Graphiqs nettverk og kundebase. UL forplikter seg til ikke å påta seg oppdrag fra Kunder som er brukere av plattformen eller tilknyttet disse, uten at det skjer via Graphiq. Forbudet gjelder frem til det tidspunkt som er senest av 12 måneder fra (i) utstedelse av denne erklæring eller (ii) overlevering av produkt i henhold til siste oppdrag. Dersom UL i løpet av denne perioden blir kontaktet av Kunder eller potensielle Kunder som er eller har vært tilknyttet Graphiq, skal UL umiddelbart varsle Graphiq om dette. Dersom UL påtar seg oppdrag i strid med de forpliktelser som følger av denne  erklæring, skal UL betale til Graphiq 50 % av oppdragets brutto omsetning, minimum kr.  50 000. 

VI. Graphiq forplikter seg ikke til å videreformidle oppdrag, og utvelgelsen av UL for det enkelte  oppdrag beror fullt og helt på Graphiqs skjønn. Samarbeidet med Graphiq innebærer ikke noe ansettelsesforhold, og gir ikke UL rettigheter av noe slag utover det som følger av den  enkelte oppdragsavtale. Graphiqs eventuelle erstatningsansvar overfor UL er begrenset til et  samlet beløp på NOK 10 000. 

VII. Ved eventuell markedsføring plikter UL å oppgi Graphiq som formidler av det aktuelle oppdraget.

VIII. Denne avtale regulerer avtaleforholdet mellom Graphiq som bestiller av ytelsen, og UL som  engasjeres til å utføre det enkelte oppdrag på vegne av Graphiq ovenfor Kunden. 

IX. UL forutsettes å gjennomføre sine arbeider i tett samarbeid med Kunden. UL har derfor et  vidtrekkende ansvar knyttet til produktet og arbeidsprosessen, og det stilles strenge krav til ULs opptreden overfor Kunden.

X. UL har kreativ frihet innenfor rammene av avtalen. Eventuelle instruksjoner fra Graphiq knyttet til utførelsen skal bedømmes etter reglene om endring. De avtaler som UL gjør med Kunden vedrørende innholdet i leveransen og leveringen av denne, blir bindende både mellom Kunde og Graphiq, og mellom Graphiq og UL. UL kan likevel ikke påberope seg slike avtaler dersom de er i strid med ULs forpliktelser ovenfor Graphiq for øvrig.


1. Levering av ytelsen

1.1 UL skal levere det produkt som er beskrevet i Project Proposal og eventuelle senere endringsavtaler der dette er omforent («Produktet»).

1.2 Arbeidet skal utføres rasjonelt og forsvarlig. UL skal dra omsorg for Graphiqs og Kundens interesser, opptre redelig og for øvrig utføre oppdraget i samsvar med god faglig standard. Dette omfatter blant annet:

1.2.1 Rådgi og veilede Kunden fortløpende under prosessen, og om eventuelle alternative løsninger og forslag

1.2.2 Bestrebe en fremdrift i samsvar med eventuelle milepæler

1.3 UL dekker alle direkte og indirekte kostnader knyttet til oppdraget, og besørger selv programvare og andre hjelpemidler som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

1.4 UL skal som en del av sin produksjon foreta rimelige undersøker av Kundens eventuelle leveranser og grunnlagsmateriale. Slike undersøkelser skal skje i god tid, og ved eventuelle feil, mangler eller uklarheter skal dette tas opp med kunden slik at forsinkelser unngås.

1.5 UL skal ferdigstille og overlevere Produktet til avtalt tid. UL plikter å varsle Graphiq dersom avtalt sluttfrist ikke overholdes.


2. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Partene plikter likevel å gi opplysning til den andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget.


3. Kundens rett til bruk av produktet mv.

3.1 Opphavsretten til designet/det grafiske uttrykk som utvikles av UL på vegne av Graphiq tilkommer Graphiq inntil det er overlevert Kunden i henhold til avtalen mellom Kunden og Graphiq.

3.2 Ved overlevering og betaling i henhold til avtalen mellom Kunden og Graphiq, overdras opphavsretten til designet/grafiske uttrykk i produktet til Kunden. Opphavsretten gir Kunden rett til å endre produktet og til å videre overdra opphavsretten.

3.3 UL beholder opphavsretten til egne verktøy og egen programvare med mindre annet er avtalt.


4. Endringer samt krav på tillegg i vederlag og tid

4.1 Kunden og Graphiq kan kreve endringer i Produktet. Endringsarbeidet må ikke være av en vesentlig annen art eller omfang enn det som opprinnelig var avtalt.

4.2 Partene kan kreve vederlagsjustering for arbeidet som endringen medfører. Vederlagsjusteringen skal avklares i Plattformen og nedfelles i Project Proposal utarbeidet av UL.

4.3 UL kan kreve fristforlengelse dersom endringen medfører et merarbeid, eller prosessen forsinkes som følge av andre forhold Graphiq har risikoen for.

4.4 UL er ansvarlig for å avklare et spørsmål om endring og konsekvenser for tid og vederlag ovenfor Kunden. Dersom UL vil kreve vederlagsjustering og/eller fristforlengelse, plikter UL å varsle, spesifisere og begrunne kravet ovenfor Graphiq og Kunden uten ugrunnet opphold. Dersom UL tilsidesetter varslingsplikten, bortfaller kravet.

4.5 Ved uenighet mellom UL og Kunden om endringsreglene avgjør Graphiq spørsmålet med bindende virkning for UL.


5. Avbestilling

Kunden kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje skriftlig. UL har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført. Ved avbestilling skal Graphiq varsles uten ugrunnet opphold.


6. Mislighold

6.1 Det foreligger mislighold når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes brudd på kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet.

6.2 Kunden og Graphiq kan kreve retting dersom dette kan skje uten å forvolde UL urimelig kostnad eller ulempe. UL kan kreve å få foreta retting dersom Kunden og Graphiq ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Retting skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble påberopt. Eventuelle rettearbeider skal utføres gjennom Plattformen.

6.3 En part har rett til å heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før hevning skjer, skal det gis rimelig frist til å rette på forholdet. Ved hevning har UL rett på vederlag for den delen av oppdraget som utført kontraktsmessig.

6.4 Graphiq taper retter til å påberope seg mangelen dersom han ikke varsler UL innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter at oppdraget er avsluttet.

6.5 En part kan kreve dekket påregnelig tap som følge av kontraktsbruddet. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til kontraktssummen slik denne fremgikk av Project Proposal på avtaletidspunktet.


7. Vederlag og oppgjør

7.1 ULs honorar er det som fremgår under "Your payout" i Project Proposal. Den skal gjenspeile en rettferdig fordeling mellom UL og Graphiq av det totale honoraret kunden betaler for oppdraget. Denne fordelingen er normalt på 70% til UL, 30% til Graphiq, men andre fordelinger kan forekomme der det er hensiktsmessig for alle parter. Målet er at alle parter skal bli honorert rettferdig og forholdsmessig til den jobben som utføres for at Project Proposal skal bli akseptert av Kunde og jobben som skal utføres i selve prosjektet for Produktet skal bli levert til Kunde. Når ikke annet er avtalt skal ULs honorar beregnes etter markedsmessige timesatser.

7.2 Graphiq skal betale vederlaget til UL innen 30 dager etter at Produktet er overlevert til Kunden. Dersom arbeidet pågår over flere måneder kan UL likevel sende faktura for påløpt arbeid månedlig.

7.3 Ved mottak av eventuelle direkte betalinger fra Kunden, plikter UL uten ugrunnet opphold å overføre vederlaget i sin helhet til Graphiq. Eventuelle henvendelser vedrørende betaling skal videreformidles Graphiq. Faktura utstedes tidligst ved overlevering av Produktet.

7.4 Produktet er overlevert Kunden når det er oversendt ham. Når ikke annet er avtalt skal Produktet oversendes i et filformat som er vanlig for den typen tjeneste. Produktet oversendes normalt i Plattformen.


8. Tvist mv.

8.1 Tvister mellom partene søkes løst i minnelighet.

8.2 Tvister som ikke avgjøres i minnelighet skal behandles ved de ordinære domstolene. Norsk rett legges til grunn for tvisten.


*** 


 

🇬🇧 English version, last updated: Feb 16th 2022

Project contract for subcontractors

I. Graphiq Technologies AS («Graphiq») has developed an internet platform («the Platform») to provide professional end users («the Client») a wide variety of graphic designs and services. The Platform is an interactive web solution. In collaboration with Graphiq’s associated subcontractor («the SC»), the Client can develop the desired product.

II. Even though the work will mainly be carried out by the SC, Graphiq retains all contractual obligations and rights towards the Client. As Graphiq convey a possible assignment to the SC, the SC is responsible for all contact with the Client, hereunder to define the product, negotiate the terms and to deliver in accordance with the contract. Any agreements entered into with the Client within a particular assignment are binding between Graphiq and the Client, and between Graphiq and the SC. However, the SC can not invoke any agreement that violates the SC’s obligations towards Graphiq.

III. Any accepted assignments from Graphiq will be given the highest priority, and the SC shall treat all actual and potential Clients professionally and with a high level of service. The SC is further obliged to act in accordance with loyalty and good faith in relation to Graphiq. Any inquiries from Graphiq and/or potential Clients must be answered without undue delay. Offers and estimates shall be based on market terms.

IV. The SC shall have a duty of confidentiality in respect of information that emerges about Graphiq’s and the Clients business or personal circumstances. The duty of confidentiality also applies to information related to technical solutions, price- and time estimates and other matters of competitive importance. Further, the duty of confidentiality applies to similar circumstances that the SC become aware of regarding potential clients.

V. The Platform provides the SC with access to Graphiq’s network and client base. The SC shall refrain from accepting any assignments from the Client, other users of the Platform or associated parties, unless through Graphiq. The prohibition is valid until the latest date of 12 months from (i) the issuing of this policy or (ii) delivery of the product related to the last assignment. Upon direct inquiries from current or prior Clients, Graphiq shall be immediately noticed by the SC. If the SC undertakes assignments in violation with this policy, Graphiq is entitled to 50 percent of the gross revenue of each assignment, at least NOK 50 000.

VI. Graphiq is not obliged to convey assignments to the SC. The selection of the SC for each assignment depends solely on Graphiq’s discretion. The cooperation between the SC and Graphiq does not involve employment, and does not give SC rights of any kind in addition to the requirements set out in the individual assignment agreement. Graphiq's liability in relation to the SC is limited to a total amount of NOK 10,000.

VII. In case of marketing, Graphiq shall be listed as the intermediary of the assignment.

VIII. This agreement governs the contractual relationship between the SC as the provider and Graphiq as the customer of the service. A fundamental feature of the agreement is the mutual duty of loyalty, and the recognition the SC to a large degree will represent Graphiq towards the Client. In case of any discrepancy, Graphiq shall be notified without undue delay.

IX. The SC is expected to perform its work in close collaboration with the Client. Strict requirements therefore apply to SCs conduct towards the Client along side an extensive responsibility for both the product and work process.

X. Within the framework of this agreement, the SC enjoys full creative freedom. Any instructions from Graphiq related to the performance shall be assessed according to the rules of changes. Any agreements entered into with the Client within a particular assignment are binding between Graphiq and the Client, and between Graphiq and the SC. However, the SC can not invoke any agreement that violates the SC’s obligations towards Graphiq.


1. Performance of the work

1.1 The SC shall provide the product outlined in the Project Proposal with any subsequent changes («the Product»).

1.2 The SC shall deliver the Product at the agreed time. The SC shall notify Graphiq and the Client if agreed final deadline is not met.

1.3 The work shall be carried out efficiently and properly. The SC shall safeguard both the Client’s and Graphiq’s interests, and perform the work in accordance with the contract and to a high professional standard. This includes, inter alia, to:

1.3.1 Advise the Client about alternative solutions if needed, and

1.3.2 Strive for a progress in accordance with any agreed milestones.

1.4 The SC covers all direct and indirect costs related to the assignment, and provides software and other resources necessary to complete the assignment.

1.5 As part of the production, the SC shall inspect any output, decisions and basis materials from the Client. Such examinations should be made in good time, and any errors, omissions or ambiguities must be discussed with the Client so that delays are avoided.


2. Duty of confidentiality

The parties have a duty of confidentiality in respect of information that emerges about the other party’s business and personal circumstances when there is a legitimate interest in avoiding spreading of information. However, the parties are free to provide information to each other when this is necessary for the execution of the assignment.


3. The client's right to use the product

3.1 Until the Product is payed for and handed over in accordance with the contract, Graphiq receives all copyrights to the design/the graphic expression of the work that the SC performs on Graphiq’s behalf.

3.2 After the Client has payed Graphiq for the delivered Product, the Client is granted all copyrights to the graphic expression/design of the Product. The copyright entitles the Client to change the product and to transfer the copyright.

3.3 The SC retains the copyright to its own tools and software unless otherwise agreed.


4. Changes, deadline extension and adjustment of the amount payable

4.1 Graphiq shall be entitled to instruct the SC to make changes in the contract work. A change shall not be of a materially different nature to the originally agreed work. The SC shall be obligated to perform changes notwithstanding any disagreement concerning deadline extension and/or adjustment of the amount payable.

4.2 The parties shall be entitled to an adjustment of the amount payable for the work that relates to changes. Such an adjustment shall be clarified in the Platform, and if appropriate be stated in a revised Project Proposal prepared by the SC.

4.3 The SC is entitled to a deadline extension if additional work is necessary as a result of changes.

4.4 The SC is responsible for clarifying matters of change, deadline extension and/or adjustment of the amount payable with the Client. If the SC will demand deadline extension and/or adjustment of the amount payable, the SC is obliged to notify, specify and justify the claim for Graphiq and the Client without undue delay. If the SC violates the obligation to notify, the claim is lost.

4.5 In the event of disagreement between the SC and the Client regarding changes, deadline extensions and/or adjustment of the amount payable, Graphiq determines the question with immediate effect for the SC.


5. Cancellation

The Client and Graphiq shall be entitled to cancel remaining parts of the work performed under the contract. Cancellation shall be in writing. The SC is entitled to receive payment for work performed. If the Client cancels, the SC is obliged to notify Graphiq without undue delay.


6. Breach of contract

6.1 An error shall be deemed to exist if the assignment is not performed in accordance with the contract and this is due to a failure to satisfy the requirement of proper professional conduct and care.

6.2 The Client and Graphiq shall be entitled to require the SC to rectify errors if this can be done without causing the SC unreasonable expenses or inconvenience. The SC shall be entitled to undertake such rectification when the Client and/or Graphiq have no special grounds for opposing this. Rectification shall be undertaken within reasonable time after the error was invoked, and shall be performed in the Platform.

6.3 Either party shall be entitled to rescind the agreement if the other party materially breaches its contractual obligations, or if it is clear that such a breach will occur. Prior to rescission, a reasonable deadline shall be given for rectifying the matter. In the event of rescission, the SC is entitled to receive payment for performed work.

6.4 Graphiq shall lose its right to invoke an error if they fail to notify the SC within reasonable time after they have discovered or is made aware of the error. Errors may not be notified later than two years after the assignment was completed.

6.5 Either party shall be entitled to demand indemnification for foreseeable losses resulting from the other party’s breach of contract. The liability in damages as a whole shall be limited to the contract sum as this was stated in the Project Proposal at the time of the agreement.


7. Payment and invoicing

7.1 SC's fee is stated under "Your payout" in the Project Proposal. It shall reflect a fair distribution between SC and Graphiq of the total fee the Client pays for the assignment. This distribution is normally 70% for SC, 30% for Graphiq, but other distributions may occur where appropriate for all parties. The goal is for all parties to be remunerated fairly and proportionately to the work performed in order for Project Proposal to be accepted by the Client and the work to be performed in the project itself for the Product to be delivered to the Client. Unless otherwise agreed, SC's fees shall be calculated according to market hourly rates.

7.2 Graphiq shall pay the SC within 30 days after the Product has been handed over to the Client. Unless otherwise agreed, invoice can be issued when the Product has been handed over to the Client. In the event that the work extends over several months, the SC may invoice performed work on a monthly basis.

7.3 In the event of the Client’s direct payment to the SC, the SC is obliged to transmit the payment to Graphiq without undue delay. Any inquiries regarding payment must be sent to Graphiq.

7.4 The product has been handed over to the Client when it has been sent to him. Unless otherwise agreed, the Product shall be submitted in a file format that is common for that kind of products. The Product is normally handed over in the Platform.


8. Disputes

8.1 The parties should seek to resolve disputes between themselves amicably.

8.2 This contract is governed by Norwegian law. Disputes that are not resolved amicably shall be brought before the ordinary courts, with Oslo District Court as legal venue.

***

Your cart
    Checkout