Prosjektkontrakt for kunde

I. Graphiq Technologies AS har utviklet en nettbasert plattform («Plattformen») for levering av et bredt spekter av grafiske tjenester til profesjonelle brukere («Kunden»). Plattformen er en interaktiv nettløsning hvor kunden sammen med Graphiqs tilknyttede underleverandører («UL») kan definere og utvikle det produkt som kunden ønsker.

II. Denne avtale regulerer avtaleforholdet mellom Graphiq som leverandør av tjenesten, og Kunden som bestiller av tjenesten. Grunnleggende for avtaleforholdet er at partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen, hvor partene anerkjenner at resultatet skal bli til gjennom en interaktiv prosess i Plattformen.

III. Avtalen suppleres av Graphiqs generelle Brukervilkår slik de til enhver tid foreligger.

1. Levering av ytelsen

1.1 Graphiq skal levere det produkt som er beskrevet i Project Proposal med eventuelle senere endringsavtaler («Produktet»).

1.2 Arbeidet skal utføres rasjonelt og forsvarlig. Graphiq skal dra omsorg for Kundens interesser, og for øvrig utføre oppdraget i samsvar med god faglig standard. Dette omfatter blant annet:

1.2.1 Rådgi Kunden om alternative løsninger og forslag ved behov.

1.2.2 Benytte kvalifiserte ressurser med relevant erfaring, og engasjere andre eller ytterligere ressurser ved behov.

1.2.3 Bestrebe en fremdrift i samsvar med eventuelle milepæler.

1.3 Graphiq skal som en del av sin produksjon foreta rimelige undersøker av Kundens eventuelle leveranser og grunnlagsmateriale.

1.4 Graphiq skal ferdigstille og overlevere Produktet til avtalt tid. Graphiq plikter å varsle Kunden dersom avtalt sluttfrist ikke overholdes.

2. Kundens medvirkningsplikt

Kunden skal oversende grunnlagsmateriale, fatte beslutninger og for øvrig medvirke til at oppdraget blir utført til avtalt tid. Medvirkningen omfatter et åpent samarbeid med UL, og skal skje i henhold til det som er avtalt og nødvendig.

3. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts forretningsmessige eller personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Partene plikter likevel å gi opplysning til den andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget.

4. Konkurranseforbud

Dersom Kunden, i aktuelle eller fremtidige prosjekter, ønsker å engasjere underleverandører eller andre tjenesteytere som Kunden har blitt kjent med gjennom oppdraget eller Plattformen, skal dette skje ved bruk av Plattformen. Konkurranseforbudet gjelder i 1 år fra avtaletidspunktet. Dersom Kunden inngår oppdrag i strid med de forpliktelser som følger av denne kontrakt, skal Kunden betale til Graphiq 50 % av oppdragets brutto omsetning, minimum kr. 50 000. Kunden plikter å opplyse Graphiq om slikt eventuelt engasjement.

5. Kundens rett til bruk av produktet mv.

5.1 Ved overlevering og betaling får Kunden opphavsrett til det grafiske uttrykk/design i Produktet. Opphavsretten gir Kunden rett til å endre produktet og til videre å overdra opphavsretten.

5.2 Overlevering medfører ingen overdragelse av rettigheter til programvare eller verktøy, med mindre annet er avtalt.

5.3 Graphiq beholder en tidsubestemt og vederlagsfri disposisjonsrett til å benytte det grafiske uttrykket/designen i ulike markedsføringstiltak, for eksempel som referanseprosjekt. Slik bruk skal forhåndsgodkjennes skriftlig av Kunden.

5.4 Partene plikter å behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes.

6. Endringer samt krav på tillegg i vederlag og tid

6.1 Kunden kan foreslå endringer. Endringsarbeidet må ikke være av en vesentlig annen art eller omfang enn det som opprinnelig var avtalt.

6.2 Partene kan kreve vederlagsjustering for arbeidet som endringen medfører. Vederlagsjusteringen skal avklares i Plattformen og nedfelles i oppdatert Project Proposal utarbeidet av Graphiq eller UL.

6.3 Graphiq kan kreve fristforlengelse dersom endringen medfører et merarbeid.

6.4 Partene plikter å varsle om eventuelle krav på vederlagsjustering og/eller fristforlengelse innen rimelig tid.

7. Avbestilling

Kunden kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestilling skal skje skriftlig. Graphiq har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført.

8. Mislighold

8.1 Det foreligger mislighold når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes brudd på kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet.

8.2 Kunden kan kreve retting dersom dette kan skje uten å forvolde Graphiq urimelig kostnad eller ulempe. Graphiq kan kreve å få foreta retting dersom Kunden ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Retting skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble påberopt. Eventuelle rettearbeider skal utføres gjennom Plattformen.

8.3 En part har rett til å heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før hevning skjer, skal det gis rimelig frist til å rette på forholdet. Ved hevning har Graphiq rett på vederlag for den delen av oppdraget som utført kontraktsmessig.

8.4 Kunden taper retten til å påberope seg mangelen dersom han ikke varsler Graphiq innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 1 år etter at oppdraget er avsluttet.

8.5 En part kan kreve dekket påregnelig tap som følge av kontraktsbruddet. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til kontraktssummen slik denne fremgikk av Project Proposal på avtaletidspunktet.

9. Vederlag og oppgjør

9.1 Kunden skal betale kontraktssummen slik den fremgår av Project Proposal, justert for eventuelle endringsarbeider. Når ikke annet er avtalt skal Graphiqs honorar beregnes etter markedsmessige timesatser.

9.2 Kunden skal betale vederlaget til Graphiq innen 7 dager (om ikke annet er avtalt) etter at kunden har mottatt fakturaen for arbeidet. Eventuell betaling direkte til UL har ikke frigjørende virkning overfor Graphiq. Hvis annet ikke er avtalt utstedes faktura ved overlevering av Produktet. Dersom arbeidet pågår over flere måneder kan Graphiq sende faktura for påløpt arbeid månedlig.

9.3 Produktet er overlevert Kunden når det er oversendt ham. Når ikke annet er avtalt skal produktet oversendes i et filformat som er vanlig for den typen tjeneste. Produktet oversendes normalt i Plattformen.

10. Tvist mv.

10.1 Tvister mellom partene søkes løst i minnelighet.

10.2 Tvister som ikke avgjøres i minnelighet skal behandles ved de ordinære domstolene. Norsk rett legges til grunn for tvisten.

*** 

Your cart
    Checkout